Informacje ogólne o Radzie

Rada Programowa UG ds. E-learningu została powołana przez zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 21/R/04 z dnia 30 sierpnia 2004 roku, jako Rada Programowa ds. nauczania na odległość, na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego. Celem Rady jest wspieranie i stymulowanie wszelkich działań organizacyjnych w zakresie rozwijania e-learningu na Uniwersytecie Gdańskim. W szczególności zadania Rady obejmują: obejmują w szczególnośći:

 1. Wyznaczanie kierunków rozwoju e-learningu na Uniwersytecie Gdańskim.
 2. Okresowa ocena stanu e-learningu na Uniwersytecie Gdańskim.
 3. Monitorowanie rozwoju oraz stymulowanie poszerzania funkcjonalności Platformy Edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego MESTWIN.
 4. Podejmowanie uchwał dotyczących rozwoju e-learningu, skierowanych do Rektora i Senatu UG.
 5. Opiniowanie projektów zajęć e-learningowych składanych Radzie.
 6. Opracowywanie i składanie projektów grantów e-learningowych.
 7. Koordynacja współpracy UG z partnerami krajowymi i zagranicznymi w zakresie e-learningu.
 8. Podejmowanie inicjatyw służących pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój e-learningu na UG.
 9. Organizowanie seminariów i szkoleń.
 10. Opiniowanie i ocena działań podejmowanych przez Centrum Informatyczne i administratora Portalu Edukacyjnego UG MESTWIN.
 11. Opiniowanie propozycji zmian składu osobowego Rady Programowej UG ds. E-learningu.

Aktualności

31.10.2014

XIV posiedzenie Rady Programowej UG ds. E-learningu.

Agenda posiedzenia:

 1. Stan i kierunki rozwoju Platformy Edukacyjnej UG - mgr Łukasz Czyżewski;
 2. Zmiany w składzie Rady Programowej UG, w związku z wnioskami Dziekanów Wydziałów UG; głosowania:
  1. Wydziału Biologii - odwołanie dr Anny Kaczorowskiej i powołanie prof. UG, dr hab. Magdaleny Remisiewicz;
  2. Wydziału Chemii - odwołanie prof. UG, dr hab. Cezarego Czaplewskiego i powołanie dr Rafała Ślusarza;
  3. Wydziału Ekonomicznego - odwołanie dr Wojciecha Bizona;
  4. Wydziału Historycznego - powołanie dr Jacka Bielaka;
  5. Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki - odwołanie dr Jerzego Wojtkowiaka i powołanie dr Roberta Fidytka;
  6. Wydziału Oceanografii i Geografii - odwołanie prof. dr hab. Mirosława Miętusa i powołanie prof. UG, dr hab. Joanny Fac-Benedy;
  7. Wydziału Prawa i Administracji - odwołanie mgr Pawła Makurata i powołanie dr Łukasza Karczyńskiego;
  8. Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii - odwołanie prof. UG, dr hab. Bogdana Baneckiego oraz prof. UG, dr hab. Jacka Piosika i powołanie dr Grzegorza Stasiłojcia.
 3. Dyskusja i głosowanie nad zmianą nazwy Rady na: Rada Programowa UG ds. E-learningu;
 4. Dyskusja i głosowanie nad zmianą nazwy Portalu Edukacyjnego UG na Portal Edukacyjny UG MESTWIN;
 5. Dyskusja i głosowanie nad zmianą nazwy Portalu Edukacyjnego UG na Portal Edukacyjny UG MESTWIN;
 6. Ocena i oczekiwania wobec Portalu Edukacyjnego UG MESTWIN - dr Robert Fidytek;
 7. Czy UG porwie się na powołanie pierwszego w Polsce Centrum MOOC? - S. Wrycza.

Dokumenty: